Enskilt avlopp

Få hjälp med avloppsanläggningen

Har du fått nedslag på din avloppsanläggning? Eller fungerar den helt enkelt inte längre? Oavsett vilket är vi här för att hjälpa dig med tillstånd, kontakter med kommunen, val av anläggningstyp och installation av anläggningen.

På marknaden för enskilda avlopp finns det otaliga avloppslösningar, vi ser som vår uppgift att guida er genom denna avloppsdjungel för att hitta den bästa lösning för er.

Vad som påverkar val av anläggning är myndigheternas krav.

Kommunerna har som utgångspunkt ett krav på ert avlopp att det ska klara en reningsnivå som kallas normal skyddsnivå. Det gäller de allra flesta avlopp, men ligger ditt avlopp kustnära, vid en sjö eller annat viktigt vattendrag kan ni få kravet hög skyddsnivå vilket innebär att det ställs större krav på reningen av ert avloppsvatten. Det blir vanligare och vanligare med högre krav (hög skyddsnivå) då områden förtätas och det blir korta avstånd mellan grannars brunnar och avlopp.

Vår grundfilosofin: ”det minst avancerade avloppet är det bästa” och som ett resultat av detta rekommenderar vi främst avloppen som följer nedan:

Trekammarbrunn med Infiltration (Normal Skyddsnivå)

Trekammarbrunn med infiltration (normal skyddsnivå)


Infiltrationen föregås av en trekammarbrunn/slamavskiljare som avskiljer slamet från avloppsvattnet. Därefter fördelas ”smutsvattnet” ut i infiltrationen som består av biomoduler på en spridarplatta där bakterier renar vattnet som sen sjunker ner genom marken där restrerande rening sker.

Biomoduler ersätter idag det traditionella lagren av sand.

Syrebrist är den vanligaste orsaken till att infiltration och markbäddar sätter igen och får försämrad reningskapacitet. Med biomoduler finns det ingen risk för igensättning, de ökar den biologiska nedbrytningskapaciteten genom att fördela vattnet över bädden eller infiltrationsytan. Biomassan lyfts från sand- och makadamlagret så att syresättningen optimeras. Det ger ett bättre renat vatten samtidigt som plattorna kräver mindre grävarbete och avsevärt ökar den biologiska bärarytan.

Markbädd

​​​​​​​
Markbädd används när marken under bädden är så tät (ex. lera) att allt utgående vatten inte kan tas upp av den underliggande marken, eller att grundvattennivån är alltför hög. Vattnet leds bort via dräneringsrör. Vid behov kan bädden förses med tät markduk, t.ex. när en dricksvattenbrunn ligger inom skyddsavstånd.

Minireningsverk (Hög Skyddsnivå)

Minireningsverk används både för normal skyddsnivå och hög skyddsnivå och vid dåliga markförhållanden.
Minireningsverk användas för att behandla blandat avloppsvatten (BDT vatten fungerar normalt inte). Tekniken som används för rening är i princip densamma som i större kommunala reningsverk, det vill säga sedimentering, biologisk rening och kemisk fällning.

Normalt har man en efterpolering efter reningsverket för att säkerställa att det inte kan komma ut orenat vatten i tex ett dike.

Efterpolering kan vara en infiltration/markbädd eller biotank.

Övriga lösningar


De ovanstående avloppen är de grundläggande i vårt utbud, för att anpassa dessa till era förhållanden finns det flertalet sätt att kombinera dessa sinsemellan eller lägga till andra anordningar för att avloppet ska passa era förutsättningar.

Vi arbetar även med gemensamhets-avlopp/samfällighets-avlopp, om ni är flera som behöver nytt avlopp tveka inte att ta upp frågan med oss, ni kan uppnå många fördelar både vad det gäller ekonomi och funktion, ni kan vara allt från två hushåll och uppåt.

Självklart så installerar vi även andra fabrikat och lösningar, har ni hittat något själva som ni är intresserade av, tveka inte att kontakta oss.